Naši Psi z.s.

Výlety a jiné akce pro všechny pejskaře jakéhokoliv věku

Stanovy spolku:


čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter spolku

 

 

1) Název zájmového spolku je: ”Naši psi z.s.” (dále jen ”spolek”)

 

2) Sídlem spolku je : Jana Hanuše 225, Jílové u Prahy – Radlík, PSČ:254 01

 

3) Spolek působí na celém území České republiky, nečlení se na organizační jednotky

— celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.

čl. II

Cíle činnosti

 

Cíle spolku jsou:

— Sdružování majitelů a přátel psího plemene Beagle bez ohledu na členství v jiných

organizacích

— Organizování kulturních, sportovních a společenských akcí kynologického druhu.

 

čl. III

Náplň a formy činnosti

 

1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům spolku.

 

2) K naplnění těchto cílů spolku:

— pořádá jednodenní výlety do přírody

— pořádá vícedenní programy zaměřené na činnosti se psem

— organizuje jednodenní programy zaměřené na činnosti se psem

— organizuje společenská diskusní setkání

— propaguje činnosti své i jiných organizací , jejíž cíle jsou blízké cílům spolku

— shání dodavatele kynologických potřeb, jedná a možnosti nákupu jejich zboží

 

3) Vedlejší doplňková činnost:

— Nákup zboží a jeho prodej.

— Provoz e-shopu.

čl. IV

Členství ve spolku

 

 

1) Členem spolku muže být fyzická i právnická osoba.

 

2) Přihlášku ke členství přijímá výbor spolku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas jednoho

člena výboru spolku

 

3) Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

 

4) Členství zaniká

— doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku

— rozhodnutím výboru o vyloučení

— nezaplacením členských příspěvků do konce každého kalendářního roku;

— úmrtí, zánikem spolku

 

5) Člen má právo

—účastnit se činnosti spolku a být o této činnosti informován;

—účastnit se výborové schůze

—předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;

 

6) Člen má povinnost

— dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly spolku; (svou činností naplňovat cíle spolku)

— platit členské příspěvky

 

7) Z členství nevyplývá povinnost platit zápisné. Výši členských příspěvků stanoví výbor spolku.

 

čl. V

Čestné členství ve spolku

 

1) Čestné členství je ukládáno výborem na výborové schůzi.

 

2) Čestný člen nemá povinnost platit členské příspěvky

 

3) Čestné členství zaniká

— doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku

— rozhodnutím výboru o vyloučení

— úmrtí, zánikem spolku

 

4) Čestný clen má právo

—účastnit se činnosti spolku a být o této činnosti informován

—účastnit se výborové schůze

—předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku

 

5) Čestný člen má povinnost

— dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cílyspolku; (svou činností naplňovat cíle

spolku)

 

čl. VI

Orgány spolku

 

 

Orgány spolku jsou:

— výbor spolku

— předseda spolku

 

čl. VII

Výbor spolku, jednání jménem spolku

 

 

1) Výbor spolku je volen předsedou spolku a to jedenkrát za rok na výborové schůzi

spolku.

 

2) Výbor spolku je tříčlenný. Schází se na zasedání minimálně jednou ročně. Činnost výboru spolku řídí předseda spolku, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

 

3) schůze výboru spolku je volně přístupná členům spolku.

 

Výbor spolku

— na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku;

— připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné

změny stanov, návrh cílů další činnosti;

— schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto

rozhodnutí je potřeba souhlas všech členů výboru;

— schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za minulé období;

— přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena;

— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;

— stanovuje výši členských příspěvků;

— může ukládat Čestné členství a to maximálně 1 za rok. K tomu je potřeba souhlas všech

členů výboru;

—v případě demise předsedy spolku volí předsedu nového;

 

4) členové výboru spolku nemají povinnost platit členské příspěvky

 

čl. VIII

předseda spolku, jednání jménem spolku

 

 

1) předseda spolku je statutárním orgánem spolku; jménem spolku dále mohou jednat

předsedou písemně pověření členové spolku. Tyto osoby jednají jménem spolku samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem spolku nemohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

 

2) předseda spolku

— je členem výboru spolku

— přijímá členy výboru spolku

— přijímá písemné demise členů výboru spolku

— určuje činnost jednotlivých členů výboru, jako jsou pokladník, hospodář apod. a to vždy na schůzi výboru

— specifikuje náplň činnosti jednotlivých členů výboru

 

čl. IX

hospodaření spolku

 

 

1) Za hospodaření spolku odpovídá výbor. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu

sestaveného výborem a schváleného výborovou  schůzí.

 

2) K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,Kč,

k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů spolku pokladníka.

 

3) Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členu, dary , dotace a příjmy z neziskové činnosti v

souladu s cíli spolku, nákup a prodej zboží v souladu s cíli spolku.

 

4) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku a v souladu s formami činnosti spolku.

 

čl. X

Okolnosti zániku spolku

 

 

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí výboru neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.